نمایشگاه توانمندیهای تولیدی-صادراتی 

و فرصتهای سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط 

استان البرزدی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان